1. Najmodavac se obvezuje predati bicikl na uporabu Najmoprimcu u ispravnom stanju. Najmoprimac se obvezuje plaćati najamninu određenu po važećem cjeniku Najmodavca. Početak i kraj uporabe (dan i sat) stranke će sporazumno dogovoriti .

2. Najmoprimac se obvezuje čuvati preuzeti bicikl i rabiti ga isključivo za vožnju, te ne smije trećoj osobi prepustiti bicikl na uporabu ili u podnajam.

3. Najmoprimac će odgovarati za svaku štetu nastalu na predmetu najma, ili eventualnu krađu istoga.

4. U slučaju da uporabom bicikla nastane šteta trećoj osobi, za istu će odgovarati isključivo najmoprimac.

5. Najmoprimac koristi bicikl isključivo na svoju odgovornost, te najmodavac nije odgovoran za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu najmoprimcu korištenjem bicikla.

6. Najmoprimac svojim potpisom potvrđuje da je upoznat sa Općim uvjetima i cjenikom Najmodavca, te iste prihvaća zajedno sa ovim Ugovorom.

7. Sve sporove iz Ugovora stranke će pokušati riješiti sporazumno, a ukoliko ne uspiju ugovaraju nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.